[Set 11] Umbral Emblem Alune & Yone 🌚 Ấn Hắc ám

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

14.13 update

9
Umbral
Umbral
3
Invoker
Invoker
2
Reaper
Reaper
Yorick
Dragon's Claw
Redemption
Bramble Vest
Yorick
Yone
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Yone
Kayn
Umbral Emblem
Edge of Night
Sterak's Gage
Kayn
Azir
Umbral Emblem
Spear of Shojin
Archangel's Staff
Azir
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Alune
Sylas
Adaptive Helm
Ionic Spark
Crownguard
Sylas
Sett
Bloodthirster
Titan's Resolve
Sterak's Gage
Sett
Irelia
Umbral Emblem
Infinity Edge
Guardbreaker
Irelia
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Lillia
Yorick
Dragon's Claw
Redemption
Bramble Vest
Yone
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Kayn
Umbral Emblem
Edge of Night
Sterak's Gage
Azir
Umbral Emblem
Spear of Shojin
Archangel's Staff
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Sylas
Adaptive Helm
Ionic Spark
Crownguard
Sett
Bloodthirster
Titan's Resolve
Sterak's Gage
Irelia
Umbral Emblem
Infinity Edge
Guardbreaker
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Archangel's Staff

Itemization

Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Alune
Yone
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Yone
Yorick
Dragon's Claw
Redemption
Bramble Vest
Yorick
Sylas
Crownguard
Ionic Spark
Adaptive Helm
Sylas
Kayn
Umbral Emblem
Edge of Night
Sterak's Gage
Kayn
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Lillia
Irelia
Umbral Emblem
Guardbreaker
Infinity Edge
Irelia

Alune:

  • Morello is a must: long fight team, burning has execution effect from Umbral
  • Archangel: can be replaced by Rabadon
  • AH > Shojin

Alune:

  • Quỷ thư là bắt buộc: team giao tranh lâu, thêm đốt có hiệu ứng kết liễu của Hắc ám
  • Quyền trượng: có thể thay bằng Mũ PT
  • Mũ thích nghi > Shojin
Advertisement

Gameplay

Decide to play fast 9 or reroll at lv 8:

  • Fast 9 is your default option. Lv 7 2* Alune, hit 6 Umbral then push lv 9
  • Only play reroll when you can't lv 9 or naturally get some duplicators/have no choice but to pick reroll augment

Chốt chơi fast 9 hoặc reroll lv 8

  • Mặc định chơi fast 9. Lv 7 2* Alune, kiếm 6 Hắc ám rồi đẩy lv 9
  • Chỉ chơi reroll khi ko thể lv 9 hoặc tự nhiên có máy nhân bản/ép chọn lõi reroll

Early game

3
Fated
Fated
2
Duelist
Duelist
2
Umbral
Umbral
Ahri
Ahri
Yasuo
Yasuo
Darius
Bloodthirster
Darius
Kindred
Adaptive Helm
Morellonomicon
Kindred
Yorick
Yorick
Kindred
Spear of Shojin
Morellonomicon
Kindred
Ahri
Yasuo
Darius
Bloodthirster
Kindred
Adaptive Helm
Morellonomicon
Yorick
Kindred
Spear of Shojin
Morellonomicon

Fast 9

There are many variants, the best variant is the last one


Có nhiều biến thể, mạnh nhất là form cuối cùng

Advertisement

Lv 8

2* Alune + 2* Sylas OR other 4 cost


2* Alune + 2* Sylas HOẶC 4 tiền khác

Alune + AP carry

Lv 8

6
Umbral
Umbral
4
Invoker
Invoker
3
Mythic
Mythic
2
Bruiser
Bruiser
Darius
Darius
Yorick
Yorick
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Lillia
Janna
Janna
Annie
Annie
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Alune
Sylas
Sylas
Yone
Yone
Tahm Kench
Tahm Kench
Nautilus
Nautilus
Darius
Yorick
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Janna
Annie
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Sylas
Yone
Tahm Kench
Nautilus
Advertisement

Play with 4 Invoker > 3 Mythic, if you find Hwei place him in to golden Alune


Chơi 4 Thuật sĩ > 3 Thần thoại, nếu có Hwei bỏ vào mạ vàng Alune

Lv 9 + Irelia/Udyr

7
Umbral
Umbral
1
Artist
Artist
1
Spirit Walker
Spirit Walker
3
Mythic
Mythic
2
Duelist
Duelist
2
Behemoth
Behemoth
2
Invoker
Invoker
2
Warden
Warden
Darius
Darius
Yorick
Yorick
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Lillia
Hwei
Hwei
Udyr
Udyr
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Alune
Sylas
Sylas
Sett
Sett
Nautilus
Nautilus
Irelia
Umbral Emblem
Guardbreaker
Irelia
Darius
Yorick
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Hwei
Udyr
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Sylas
Sett
Nautilus
Irelia
Umbral Emblem
Guardbreaker

Lv 9 + Azir

7
Umbral
Umbral
4
Invoker
Invoker
2
Behemoth
Behemoth
2
Dryad
Dryad
Sett
Sett
Yorick
Yorick
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Lillia
Ornn
Ornn
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Alune
Sylas
Sylas
Yone
Yone
Annie
Annie
Azir
Umbral Emblem
Spear of Shojin
Archangel's Staff
Azir
Sett
Yorick
Lillia
Umbral Emblem
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Ornn
Alune
Morellonomicon
Adaptive Helm
Archangel's Staff
Sylas
Yone
Annie