Sign up

[Set 11] Arcanist Lux reroll 🔮

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
6
Arcanist
Arcanist
4
Porcelain
Porcelain
3
Warden
Warden
3
Fated
Fated
Sett
Sett
Amumu
Ionic Spark
Amumu
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Steadfast Heart
Illaoi
Lissandra
Lissandra
Ahri
Ahri
Lux
Jeweled Gauntlet
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Lux
Syndra
Blue Buff
Nashor's Tooth
Jeweled Gauntlet
Syndra
Zoe
Zoe
Ashe
Ashe
Sett
Amumu
Ionic Spark
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Steadfast Heart
Lissandra
Ahri
Lux
Jeweled Gauntlet
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Syndra
Blue Buff
Nashor's Tooth
Jeweled Gauntlet
Zoe
Ashe

Lv 6 rolling

4
Arcanist
Arcanist
2
Porcelain
Porcelain
2
Ghostly
Ghostly
2
Warden
Warden
Ahri
Ahri
Lux
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Nashor's Tooth
Lux
Shen
Shen
Neeko
Neeko
Illaoi
Illaoi
Amumu
Amumu
Ahri
Lux
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Nashor's Tooth
Shen
Neeko
Illaoi
Amumu

The main strategy here is rolling for 3* Lux at lv 6 then pushing straight to lv 9 to find 5 cost

Whenever you find Lissandra, make 4 Porcelain at lv 8

Advertisement

Chiến thuật ở đây là roll 3* LUx ở lv 6 xong đẩy thẳng lv 9 kiếm 5 tiền

Nếu có Lissandra sớm, lên 4 STH ở lv 8

Lv 9

6
Arcanist
Arcanist
4
Porcelain
Porcelain
3
Warden
Warden
3
Fated
Fated
Syndra
Adaptive Helm
Giant Slayer
Jeweled Gauntlet
Syndra
Ahri
Ahri
Lux
Jeweled Gauntlet
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Lux
Zoe
Zoe
Syndra
Blue Buff
Nashor's Tooth
Jeweled Gauntlet
Syndra
Sett
Sett
Amumu
Ionic Spark
Amumu
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Steadfast Heart
Illaoi
Ashe
Ashe
Lissandra
Morellonomicon
Lissandra
Syndra
Adaptive Helm
Giant Slayer
Jeweled Gauntlet
Ahri
Lux
Jeweled Gauntlet
Spear of Shojin
Nashor's Tooth
Zoe
Syndra
Blue Buff
Nashor's Tooth
Jeweled Gauntlet
Sett
Amumu
Ionic Spark
Illaoi
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Steadfast Heart
Ashe
Lissandra
Morellonomicon

Let me explain a bit about itemization

  • 6 Arcanist gives lots of AP, we need dmg multiplier items to balance stat (JG, GS > Raba, AS)
  • Build BiS for Lux first
  • Then Steadfast heart and Redemption for Illaoi: with 6 Arcanists she will keep her HP more than 50%
  • Spark > Shiv: we want Tear for Syndra or Lissandra
  • Syndra BiS are BB + JG + Nashor, if you can't find ideal items then AH > Shojin + GS + JG
Advertisement

Để mình giải thích về ghép đồ

  • 6 Pháp sư cho rất nhiều AP, nên lắp trang bị cho dmg cộng thêm (Diệt, Găng BT > Raba, Quyền trượng)
  • Ưu tiên lắp đồ chuẩn cho Lux
  • Rồi Trái tim + Dây chuyền Illaoi: với 6 PS mực sẽ dễ giữ máu trên 50%
  • Đồ chuẩn của Syndra là Blue + Găng + Nashor, nhưng nếu ko có đồ đẹp thì Mũ thích nghi > Shojin + Diệt + Găng

Emblem

3
Porcelain
Porcelain
3
Arcanist
Arcanist
2
Warden
Warden
Amumu
Arcanist Emblem
Amumu
Syndra
Porcelain Emblem
Syndra
Lissandra
Warden Emblem
Lissandra
Amumu
Arcanist Emblem
Syndra
Porcelain Emblem
Lissandra
Warden Emblem

It's easy to find a good emblem via Tome of Trait, keep Trickshot and Exalted units for monster round (these 2 traits don't have corresponding emblems)


Sách chọn ấn dễ vẽ ở team này, giữ tướng Xạ thuật sư và Cao cường cho round quái (vì 2 tộc/hệ này ko có ấn)

Advertisement

2-1 augments

S
Trash to Treasure
A
Fully Adapted
Boiling Point
Buried Treasures III
B
Pumping Up I
Prizefighter
Porcelain Crest
Warden Crown
Pandora's Items III
C
D

4-2 augments

S
Best Friends I
Boiling Point
Harmacist III
A
Partial Ascension
Porcelain Crown
Combat Caster
Jeweled Lotus III
B
C
D

For 3-2, it is always a pivoting augment like Emblem


Ở 3-2, lõi tốt luôn là những lõi chốt bài như lõi Ấn

Advertisement

Changelog

14.7B: initial release