[Set 11] Blighting Jewel 🍄 Teemo Flex 🍄 Đá Hắc Hoá

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

Normal board | Mặc định chơi như này

4
Warden
Warden
3
Arcanist
Arcanist
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Porcelain
Porcelain
2
Trickshot
Trickshot
Garen
Garen
Illaoi
Illaoi
Amumu
Amumu
Nautilus
Nautilus
Sivir
Sivir
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Hextech Gunblade
Teemo
Kayle
Talisman of Might
Kayle
Lux
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Lux
Zoe
Zoe
Garen
Illaoi
Amumu
Nautilus
Sivir
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Hextech Gunblade
Kayle
Talisman of Might
Lux
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Zoe

Lv 6 rolling

3
Storyweaver
Storyweaver
2
Warden
Warden
2
Trickshot
Trickshot
2
Arcanist
Arcanist
2
Porcelain
Porcelain
Garen
Garen
Sivir
Sivir
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Nashor's Tooth
Teemo
Zoe
Zoe
Kayle
Talisman of Might
Kayle
Amumu
Amumu
Lux
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Lux
Garen
Sivir
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Nashor's Tooth
Zoe
Kayle
Talisman of Might
Amumu
Lux
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet

Shiv is a must for reducing MR faster, and Shredding backline units which Spark doesn't


Dao điện là bắt buộc để giảm kháng phép nhanh hơn, và giảm kháng cả tuyến sau thứ mà Nỏ sét ko làm đc

Advertisement

Arcanist emblem

4
Warden
Warden
4
Arcanist
Arcanist
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Trickshot
Trickshot
2
Porcelain
Porcelain
Garen
Garen
Sivir
Sivir
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Hextech Gunblade
Teemo
Illaoi
Illaoi
Zoe
Zoe
Kayle
Talisman of Might
Kayle
Amumu
Arcanist Emblem
Amumu
Lux
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Lux
Nautilus
Nautilus
Garen
Sivir
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Hextech Gunblade
Illaoi
Zoe
Kayle
Talisman of Might
Amumu
Arcanist Emblem
Lux
Statikk Shiv
Spear of Shojin
Jeweled Gauntlet
Nautilus

Tatto of Toxin or Lucky Ricochet | Hình xăm độc dược hoặc Nảy bật may mắn

1
Lovers
Lovers
4
Trickshot
Trickshot
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Bruiser
Bruiser
3
Storyweaver
Storyweaver
3
Inkshadow
Inkshadow
Sivir
Sivir
Riven
Riven
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Tattoo of Toxin
Teemo
Aatrox
Aatrox
Sylas
Sylas
Galio
Gargoyle Stoneplate
Galio
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Xayah
Statikk Shiv
Xayah
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Kai'Sa
Udyr
Udyr
Sivir
Riven
Teemo
Blighting Jewel
Blue Buff
Tattoo of Toxin
Aatrox
Sylas
Galio
Gargoyle Stoneplate
Kayle
Talisman of Speed
Xayah
Statikk Shiv
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Udyr
S
Learning to Spell
Item
Over Encumbered
Shock Treatment
Lucky Gloves+
Pandora's Items III
Buried Treasures III
A
Component Buffet
Magic Wand
Combat Caster
Lucky Ricochet
Heavy Hitters
Arcanist Crest
Ba-BOOM!
Arcanist Crown
Advertisement

Take one item augment for 2 itemized carries


Lấy 1 lõi đồ cho 2 carry ăn học đầy đủ