Sign up

[Set 11] Midnight Siphon Yorick 🌚

See khymtft's Twitch channel
Advertisement

14.10: strongest version - phiên bản mạnh nhất

6
Umbral
Umbral
2
Behemoth
Behemoth
2
Dryad
Dryad
2
Invoker
Invoker
Yorick
Dragon's Claw
Bramble Vest
Warmog's Armor
Yorick
Sylas
Ionic Spark
Sylas
Ornn
Ornn
Sett
Sett
Yone
Yone
Darius
Darius
Alune
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Alune
Azir
Azir
Yorick
Dragon's Claw
Bramble Vest
Warmog's Armor
Sylas
Ionic Spark
Ornn
Sett
Yone
Darius
Alune
Morellonomicon
Spear of Shojin
Rabadon's Deathcap
Azir
Midnight Siphon
Midnight Siphon

Scroll down for Alune version (Kéo xuống xem team Alune)

6
Heavenly
Heavenly
1
Great
Great
2
Duelist
Duelist
2
Umbral
Umbral
2
Behemoth
Behemoth
Kha'Zix
Kha'Zix
Qiyana
Hand Of Justice
Last Whisper
Quicksilver
Qiyana
Neeko
Neeko
Yorick
Dragon's Claw
Warmog's Armor
Bramble Vest
Yorick
Malphite
Malphite
Darius
Darius
Wukong
Wukong
Soraka
Soraka
Kha'Zix
Qiyana
Hand Of Justice
Last Whisper
Quicksilver
Neeko
Yorick
Dragon's Claw
Warmog's Armor
Bramble Vest
Malphite
Darius
Wukong
Soraka
Advertisement

Items for Yorick (Trang bị cho Yorick)

Dragon's Claw
Dragon's Claw
Bramble Vest
Bramble Vest
Warmog's Armor
Warmog's Armor
Gargoyle Stoneplate
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Redemption
Bloodthirster
Bloodthirster
Archangel's Staff
Archangel's Staff
Talisman Of Ascension
Talisman Of Ascension
Yorick
Dragon's Claw
Bramble Vest
Warmog's Armor
Yorick
Yorick
Dragon's Claw
Archangel's Staff
Gargoyle Stoneplate
Yorick
Yorick
Talisman Of Ascension
Dragon's Claw
Warmog's Armor
Yorick

DClaw + BT are the best combo, but this costs you 3 Cloaks, Dclaw is crucial so BT can be replaced by GB (When Umbral executes an enemy GB heals immediately a decent amount for the wearer and an ally)

Normally build tank items on him (and let Umbral do the execution): DClaw + BT/GB + Gargoyle

With 6 Behemoth, AP items are good also. For now not many people play this comp to give a good statistic, pro players said with 6 Behemoth both builds are fine


Vuốt rồng + Huyết kiếm là combo mạnh nhất nhưng tốn 3 áo choàng bạc, Vuốt rồng khá quan trọng nên HK có thể thay bằng Kiếm súng (fact: ông Ngưỡng tộc Hắc ám cầm KS khi kết liễu sẽ ngay lập lức hồi một lượng máu lớn cho mình và đồng minh)

Thường sẽ build đồ tank (để ông Ngưỡng làm việc kết liễu): VR + HK/KS + Thú tượng

Với 6 Khổng lồ lên đồ AP cũng ngon. Hiện tại ít người chơi để cho số liệu chính xác nhưng các fap xư build gì cũng được

Advertisement

Lv 6 rolling

4
Heavenly
Heavenly
3
Reaper
Reaper
3
Umbral
Umbral
2
Behemoth
Behemoth
2
Duelist
Duelist
Kindred
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth
Kindred
Malphite
Malphite
Kha'Zix
Kha'Zix
Neeko
Neeko
Qiyana
Hand Of Justice
Last Whisper
Qiyana
Darius
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Darius
Yorick
Gargoyle Stoneplate
Dragon's Claw
Yorick
Yone
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Yone
Kindred
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth
Malphite
Kha'Zix
Neeko
Qiyana
Hand Of Justice
Last Whisper
Darius
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Yorick
Gargoyle Stoneplate
Dragon's Claw
Yone
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve

You might be surprised but this Yorick is so versatile with any item:

  • AD items: at lv 6 Qiyana + Neeko
  • AP items: Neeko = Kindred
  • Or roll at lv 7 like normal Yone/Alune at lv 7

The best variant depends on the meta


Ngạc nhiên là Yorick flex cực tốt với đa dạng trang bị:

  • AD: roll lv 6 với Qiyana + Neeko
  • AP: Neeko = Kindred
  • Hoặc roll Yone/Alune ở lv 7

Tuỳ meta mà sẽ có phiên bản mạnh nhất

Advertisement

Lv 8 Qiyana

6
Heavenly
Heavenly
1
Great
Great
2
Behemoth
Behemoth
2
Umbral
Umbral
2
Duelist
Duelist
Kha'Zix
Kha'Zix
Malphite
Malphite
Neeko
Neeko
Soraka
Soraka
Darius
Darius
Yorick
Dragon's Claw
Warmog's Armor
Bramble Vest
Yorick
Qiyana
Hand Of Justice
Last Whisper
Quicksilver
Qiyana
Wukong
Wukong
Qiyana
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Quicksilver
Qiyana
Kha'Zix
Malphite
Neeko
Soraka
Darius
Yorick
Dragon's Claw
Warmog's Armor
Bramble Vest
Qiyana
Hand Of Justice
Last Whisper
Quicksilver
Wukong
Qiyana
Guinsoo's Rageblade
Last Whisper
Quicksilver

If Qiyana has can be healed from another source, replace HoJ = Guinsoo


Nếu Qiyana có hút máu từ nguồn khác, thay bàn tay bằng Cuồng đao

Lv 8 Yone or Kindred

4
Reaper
Reaper
4
Behemoth
Behemoth
2
Heavenly
Heavenly
2
Umbral
Umbral
2
Dryad
Dryad
2
Ghostly
Ghostly
Malphite
Malphite
Kha'Zix
Kha'Zix
Yorick
Dragon's Claw
Warmog's Armor
Bramble Vest
Yorick
Ornn
Evenshroud
Ionic Spark
Ornn
Kindred
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth
Kindred
Yone
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Yone
Shen
Shen
Kayn
Kayn
Malphite
Kha'Zix
Yorick
Dragon's Claw
Warmog's Armor
Bramble Vest
Ornn
Evenshroud
Ionic Spark
Kindred
Blue Buff
Rabadon's Deathcap
Nashor's Tooth
Yone
Bloodthirster
Titan's Resolve
Titan's Resolve
Shen
Kayn
Advertisement

Shred with Kindred, Sunder with Yone


Giảm kháng pháp với Kindred, giảm giáp với Yone

Lv 8 Alune + Sylas

6
Umbral
Umbral
2
Behemoth
Behemoth
2
Invoker
Invoker
2
Dryad
Dryad
Darius
Darius
Yorick
Dragon's Claw
Bramble Vest
Warmog's Armor
Yorick