Sign up

[Set 11] Trickshot Kai'Sa - Master Class ☄️

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
1
Lovers
Lovers
4
Trickshot
Trickshot
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Bruiser
Bruiser
3
Inkshadow
Inkshadow
3
Storyweaver
Storyweaver
Aatrox
Aatrox
Riven
Riven
Sylas
Sunfire Cape
Sylas
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Galio
Udyr
Udyr
Kai'Sa
Infinity Edge
Red Buff
Spear of Shojin
Kai'Sa
Sivir
Sivir
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kai'Sa
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Xayah
Last Whisper
Xayah
Teemo
Teemo
Aatrox
Riven
Sylas
Sunfire Cape
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Udyr
Kai'Sa
Infinity Edge
Red Buff
Spear of Shojin
Sivir
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kayle
Talisman of Speed
Xayah
Last Whisper
Teemo

Items for Kai'Sa

Infinity Edge
Infinity Edge
Last Whisper
Last Whisper
Giant Slayer
Giant Slayer
Red Buff
Red Buff
Spear of Shojin
Spear of Shojin
Tattoo of Toxin
Tattoo of Toxin
Tattoo of Fury
Tattoo of Fury
Sniper's Focus
Sniper's Focus

Kai'Sa main DPS comes from casting skill, so any dmg multiplier items are better than raw stat items.

IE is a must in every comp, GS is 2nd choice, LW is good depending on whether you will play Irelia in late game or not (she has 30% Sunder)

For those reasons Tattoo of Toxin is clearly her best tattoo (44% dmg bonus)

Advertisement

Dmg chính của Kai'Sa chủ yếu từ dùng chiêu, nên tất cả trang bị gây thêm sát thương đều tốt hơn trang bị cộng nhiều AD

Vô cực là bắt buộc, Diệt là lựa chọn thứ 2, Cung xanh tốt khi bạn đã chốt form bài (vd nếu bạn đánh form Mặc ảnh thường cuối game lấy Ire giảm 30% giáp)

Từ những lý do đó Hình Xăm Độc Dược mạnh nhất (44% sát thương cộng thêm)

2 Trickshot 14.6 data before Inkshadow buff (Số liệu 2 XTS bản 14.6 trước khi buff Mặc ảnh)

Source: https://www.reddit.com/r/CompetitiveTFT/comments/1bmdb41/tft_calculators11_ad_items_analysis_always_grab/

But there is an exception, in 4 Trickshot we want to cast skill more frequently, so Shojin/Red buff/Tattoo if Fury is better than above.

If you don't have a good Tattoo, then BiS for 4 Trickshot is IE + RB + Shojin

Advertisement

Nguồn: https://www.reddit.com/r/CompetitiveTFT/comments/1bmdb41/tft_calculators11_ad_items_analysis_always_grab/

Nhưng có một ngoại lệ, ở team 4 Xạ thuật sư ta muốn dùng chiêu thường xuyên để kích hiệu ứng nên Shojin/Red/Hình Xăm Cuồng Nộ sẽ tốt hơn ở trên

Nếu bạn ko có hình xăm xịn, đồ đẹp nhất cho 4 XTS là Vô cực, Bùa đỏ và Shojin

Early game

3
Inkshadow
Inkshadow
2
Warden
Warden
2
Ghostly
Ghostly
2
Bruiser
Bruiser
2
Sniper
Sniper
2
Dryad
Dryad
Jax
Jax
Aatrox
Aatrox
Caitlyn
Caitlyn
Senna
Infinity Edge
Senna
Rek'Sai
Rek'Sai
Gnar
Gnar
Jax
Aatrox
Caitlyn
Senna
Infinity Edge
Rek'Sai
Gnar

Obviously, what else is better than this one? Then bench Teemo, Riven and Sivir for transition

I don't suggest starting AD with Storyweaver:

 • There is no good Kai'Sa holder in early game
 • You don't know what board you will pivot for choosing the Talisman early
 • The only case I accept is Teemo with Shojin + Morello, don't slam the 3rd AP item because we need something for Kai'Sa
Advertisement

Dĩ nhiên là def form Senna rùi. Để Teemo, Riven và Sivir lên hàng chờ

Mình không khuyến khích cầm đồ AD đánh form Sử gia:

 • Không có tướng cầm đồ tốt cho Kai'Sa
 • Bạn ko biết mình sẽ chốt bài gì để lựa "Bỉ ngạn" đầu game
 • Trường hợp duy nhất là Teemo cầm Shojin + Quỷ thư, ko nên lắp đồ AP thứ 3 vì Kai'Sa cũng cần đồ

Lv 8

4
Bruiser
Bruiser
3
Inkshadow
Inkshadow
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Warden
Warden
2
Trickshot
Trickshot
2
Dryad
Dryad
Jax
Jax
Aatrox
Aatrox
Sivir
Last Whisper
Sivir
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kai'Sa
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Rek'Sai
Rek'Sai
Gnar
Gnar
Riven
Riven
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Galio
Jax
Aatrox
Sivir
Last Whisper
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kayle
Talisman of Speed
Rek'Sai
Gnar
Riven
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption

We want to stabilize your board then lv 9 to cap your board with Xayah and Udy

Jax, Rek'Sai and Gnar can be replaced, prefer 4 Bruiser:

 • If you have Shojin for KaiSa (or Teemo opener) make 4 Trickshot
 • If you have a good Tatoo (Fury or Toxin) keep 3 Inkshadow
 • If you have both, play with 3 Bruiser
Advertisement

Ta muốn ổn định form để def lên lv 9 và chốt bài với Xayah and Udyr

Jax, Rek'Sai và Gnar có thể flex, ưu tiên 4 Đấu sĩ:

 • Nếu bạn có Shojin cho Kai'Sa (hoặc def Teemo đầu game) thay bằng 4 XTS
 • Nếu bạn hình xăm đẹp (Cuồng nộ hoặc Độc dược) giữ 3 Mặc ảnh
 • Nếu bạn có cả 2, chơi với 3 Đấu sĩ

Lv 9

1
Lovers
Lovers
4
Trickshot
Trickshot
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Bruiser
Bruiser
3
Storyweaver
Storyweaver
3
Inkshadow
Inkshadow
Sivir
Sivir
Riven
Riven
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Galio
Sylas
Sylas
Udyr
Udyr
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Aatrox
Aatrox
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kai'Sa
Teemo
Morellonomicon
Teemo
Xayah
Last Whisper
Xayah
Sivir
Riven
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Sylas
Udyr
Kayle
Talisman of Speed
Aatrox
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Teemo
Morellonomicon
Xayah
Last Whisper

Positioning against Yone

1
Lovers
Lovers
4
Trickshot
Trickshot
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Bruiser
Bruiser
3
Inkshadow
Inkshadow
3
Storyweaver
Storyweaver
Aatrox
Aatrox
Riven
Riven
Sylas
Sunfire Cape
Sylas
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Galio
Udyr
Udyr
Teemo
Teemo
Sivir
Sivir
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kai'Sa
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Xayah
Last Whisper
Xayah
Aatrox
Riven
Sylas
Sunfire Cape
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Udyr
Teemo
Sivir
Kai'Sa
Tattoo of Fury
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kayle
Talisman of Speed
Xayah
Last Whisper
Advertisement

Augments

Unified Resistance II
Unified Resistance II
Inspiring Epitaph
Inspiring Epitaph
Lucky Ricochet
Lucky Ricochet
Well Fed
Well Fed
Gifts from the Fallen
Gifts from the Fallen
Little Buddies
Little Buddies
New Recruit
New Recruit
Stationary Support III
Stationary Support III
Ba-BOOM!
Ba-BOOM!

Because our frontline is Bruiser, any AR/MR is preferred

Next one is combat augs for Kai'Sa, if you got Ba-Boom slam Shojin + RB/Fury for a faster cast

New recruit helps your lv 8 much easier, lv 9 add Rakan (with Xayah) > Sett/Ornn


Vì dàn trước là đấu sĩ nên ưu tiên lõi cộng giáp/kp

Tiếp theo là các lõi tăng dmg cho Kai'Sa, Nổ bùm khá ngon nếu bạn lắp Shojin + Red/Cuồng nộ để dùng chiêu nhanh

Tuyển nhân sự giúp bạn def form lv 8 khoẻ hơn, lv 9 bỏ Rakan (với Xayah) > Sett/Ornn

Advertisement

AD flex between Ashe and Kai'Sa

From 14.8 and so on we can play with AD flex Ashe hoặc Kai'Sa: https://bitly.cx/adflex


Từ phiên bản 14.8 ta có thể chơi theo kiểu AD flex Ashe hoặc Kai'Sa: https://bitly.cx/adflex

Changelog

14.7: Initial release

14.7 B: change to Talisman of Aid (always pick this with Kai'Sa although we slam LW later)

Add an exception for Teemo opener

Make lv 8 strategy look clearer