Sign up

[Set 11] Trickshot Kai'Sa - Master Class ☄️

See khymtft's Twitch channel
Advertisement
1
Lovers
Lovers
4
Trickshot
Trickshot
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Bruiser
Bruiser
3
Inkshadow
Inkshadow
3
Storyweaver
Storyweaver
Aatrox
Aatrox
Riven
Riven
Sylas
Sylas
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Galio
Udyr
Udyr
Kai'Sa
Infinity Edge
Last Whisper
Spear of Shojin
Kai'Sa
Sivir
Sivir
Kai'Sa
Tattoo of Toxin
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kai'Sa
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Xayah
Tattoo of Fury
Xayah
Teemo
Teemo
Aatrox
Riven
Sylas
Galio
Bramble Vest
Dragon's Claw
Redemption
Udyr
Kai'Sa
Infinity Edge
Last Whisper
Spear of Shojin
Sivir
Kai'Sa
Tattoo of Toxin
Infinity Edge
Spear of Shojin
Kayle
Talisman of Speed
Xayah
Tattoo of Fury
Teemo

Items for Kai'Sa

Infinity Edge
Infinity Edge
Last Whisper
Last Whisper
Giant Slayer
Giant Slayer
Red Buff
Red Buff
Spear of Shojin
Spear of Shojin
Tattoo of Toxin
Tattoo of Toxin
Sniper's Focus
Sniper's Focus

Kai'Sa main DPS comes from casting skill, so any dmg multiplier items are better than raw AD items. For that reason Tattoo of Toxin is her best tattoo (33% dmg bonus)

Notice that she has 2 builds:

 • 2 Trickshot: IE + LW + Toxin > GS/Red buff/Fury/Bombardment
 • 4 Trickshot (prefer casting frequency): IE + LW/Toxin + Shojin > RB/GS/Fury/Bombardment
Advertisement

Dmg chính của Kai'Sa chủ yếu từ dùng chiêu, nên tất cả trang bị gây thêm sát thương đều tốt hơn trang bị cộng nhiều AD nên Hình Xăm Độc Dược là trang bị mạnh nhất (33% sát thương cộng thêm)

Lưu ý Kai'Sa có 2 lối lên trang bị:

 • 2 Xạ thuât sư: VCực + Giảm giáp + Độc dược > Diệt/Bùa đỏ/Cuồng nộ/Oanh tạc
 • 4 XTS (ưu tiên dùng chiêu liên tục): VC + Giảm giáp/Độc dược/ + Shojin > Bùa đỏ/Diệt/Cuồng nộ/Oanh tạc

Early game

3
Inkshadow
Inkshadow
2
Warden
Warden
2
Ghostly
Ghostly
2
Bruiser
Bruiser
2
Sniper
Sniper
2
Dryad
Dryad
Jax
Jax
Aatrox
Aatrox
Caitlyn
Caitlyn
Senna
Infinity Edge
Senna
Rek'Sai
Rek'Sai
Gnar
Gnar
Jax
Aatrox
Caitlyn
Senna
Infinity Edge
Rek'Sai
Gnar

Obviously, what else is better than this one? Then bench Teemo, Riven and Sivir for transition

I don't suggest starting AD with Storyweaver:

 • There is no good Kai'Sa holder in early game
 • You don't know what board you will pivot for choosing the Talisman early
 • The only case I accept is Teemo with Shojin + Morello, don't slam the 3rd AP item because we need something for Kai'Sa
Advertisement

Dĩ nhiên là def form Senna rùi. Để Teemo, Riven và Sivir lên hàng chờ

Mình không khuyến khích cầm đồ AD đánh form Sử gia:

 • Không có tướng cầm đồ tốt cho Kai'Sa
 • Bạn ko biết mình sẽ chốt bài gì để lựa "Bỉ ngạn" đầu game
 • Trường hợp duy nhất là Teemo cầm Shojin + Quỷ thư, ko nên lắp đồ AP thứ 3 vì Kai'Sa cũng cần đồ

Lv 8

4
Bruiser
Bruiser
3
Inkshadow
Inkshadow
3
Storyweaver
Storyweaver
2
Warden
Warden
2
Trickshot
Trickshot
2
Dryad
Dryad
Jax
Jax
Aatrox
Aatrox
Sivir
Sivir
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Kai'Sa
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Rek'Sai
Rek'Sai
Gnar
Gnar
Riven
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Galio
Jax
Aatrox
Sivir
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Kayle
Talisman of Speed
Rek'Sai
Gnar
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption

We want to stabilize your board then lv 9 to cap your board with Xayah and Udy

Jax, Rek'Sai and Gnar can be replaced, prefer 4 Bruiser:

 • If you have Shojin for KaiSa (or Teemo opener) make 4 Trickshot
 • If you have a good Tatoo (Toxin) keep 3 Inkshadow
 • If you have both, play with 3 Bruiser
Advertisement

Ta muốn ổn định form để def lên lv 9 và chốt bài với Xayah and Udyr

Jax, Rek'Sai và Gnar có thể flex, ưu tiên 4 Đấu sĩ:

 • Nếu bạn có Shojin cho Kai'Sa (hoặc def Teemo đầu game) thay bằng 4 XTS
 • Nếu bạn hình xăm đẹp (Độc dược) giữ 3 Mặc ảnh
 • Nếu bạn có cả 2, chơi với 3 Đấu sĩ

Lv 9

1
Lovers
Lovers
4
Trickshot
Trickshot
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Bruiser
Bruiser
3
Storyweaver
Storyweaver
3
Inkshadow
Inkshadow
Sivir
Sivir
Riven
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Galio
Sylas
Sylas
Udyr
Udyr
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Aatrox
Aatrox
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Kai'Sa
Teemo
Morellonomicon
Teemo
Xayah
Xayah
Sivir
Riven
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Sylas
Udyr
Kayle
Talisman of Speed
Aatrox
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Teemo
Morellonomicon
Xayah

Positioning against Yone

1
Lovers
Lovers
4
Trickshot
Trickshot
1
Spirit Walker
Spirit Walker
4
Bruiser
Bruiser
3
Inkshadow
Inkshadow
3
Storyweaver
Storyweaver
Aatrox
Aatrox
Riven
Riven
Sylas
Sylas
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Galio
Udyr
Udyr
Teemo
Teemo
Sivir
Sivir
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Kai'Sa
Kayle
Talisman of Speed
Kayle
Xayah
Xayah
Aatrox
Riven
Sylas
Galio
Gargoyle Stoneplate
Redemption
Udyr
Teemo
Sivir
Kai'Sa
Infinity Edge
Spear of Shojin
Last Whisper
Kayle
Talisman of Speed
Xayah
Advertisement

Augments

Unified Resistance II
Unified Resistance II
Inspiring Epitaph
Inspiring Epitaph
Lucky Ricochet
Lucky Ricochet
Well Fed
Well Fed
Gifts from the Fallen
Gifts from the Fallen
Little Buddies
Little Buddies
Two Healthy
Two Healthy
Stationary Support III
Stationary Support III
New Recruit
New Recruit
Ba-BOOM!
Ba-BOOM!

Because our frontline is Bruiser, any AR/MR is preferred

Next one is combat augs for Kai'Sa, if you got Ba-Boom slam Shojin + RB/Fury for a faster cast

New recruit helps your lv 8 much easier, lv 9 add Rakan (with Xayah) > Sett/Ornn


Vì dàn trước là đấu sĩ nên ưu tiên lõi cộng giáp/kp

Tiếp theo là các lõi tăng dmg cho Kai'Sa, Nổ bùm khá ngon nếu bạn lắp Shojin + Red/Cuồng nộ để dùng chiêu nhanh

Tuyển nhân sự giúp bạn def form lv 8 khoẻ hơn, lv 9 bỏ Rakan (với Xayah) > Sett/Ornn

Advertisement

AD flex between Ashe and Kai'Sa

From 14.8 and so on we can play with AD flex Ashe hoặc Kai'Sa: https://bitly.cx/adflex


Từ phiên bản 14.8 ta có thể chơi theo kiểu AD flex Ashe hoặc Kai'Sa: https://bitly.cx/adflex

Changelog

14.7: Initial release

14.7 B: change to Talisman of Aid (always pick this with Kai'Sa although we slam LW later)

14.8 B: update new BiS according to Inkshadow change, make itemizing section look clearer